Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti
ABONE Praha, s.r.o. (dále jen „prodávající“)
Sídlo: Otradovická 736/21, Praha 4, 142 00
IČ: 28464265
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 143429

Tyto obchodní podmínky pro nakupování prostřednictvím
internetového obchodu na adrese www.abone.cz se řídí platnou
legislativou, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní
podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má
v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Znění obchodních
podmínek může provádějící měnit či doplňovat.
Kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní na
základě registrace (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci
uživatelského účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
je kupující povinen při jejich změně aktualizovat. Prodávající
považuje údaje uživatelského účtu při objednávání zboží za
správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen
uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
mlčenlivost o přístupových údajích k uživatelskému účtu a bere
na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této
povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit
využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může
zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, nebo pokud kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních
podmínek. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.

Ceny a zboží
Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na
stránkách internetového obchodu www.abone.cz (dále jen „e-
shop“) jsou uváděny včetně DPH, pokud nebude výslovně
uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy
jsou zobrazovány v e-shopu. Nabídky prodeje zboží jsou
nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

Objednání zboží
Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje
závaznost své objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami.
Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o
zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu,
zákazník má možnost vytisknout objednávku. Pokud zákazník při
zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu
na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání
objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se
nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo kupující
neobdrží kopii objednávky na zadanou emailovou adresu, v
nejbližším možném termínu kontaktujte prodávajícího. Smluvní
vztah, kupní smlouva, vzniká mezi prodávajícím a kupujícím
doručením přijetí objednávky, jež prodávající zašle na adresu
elektronické pošty kupujícího. V případě nejasností má
prodávající právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím
sdělených údajů

Způsob platby
Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

 • Dobírka – platba při doručení zboží na fakturační, resp.
  doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu
  objednávky, poté provede platbu na účet prodávajícího
  2701282329/2010, variabilní symbol platby odpovídá číslu
  objednávky. V případě platby převodem je kupní cena
  splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po připsání
  částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu
  uvedenou v objednávce.

Dodání a způsob doručení zboží
Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V
převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních
dnů. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém
a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na
nejkratší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu
přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu,
má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku.
Prodávající doručuje zboží prostřednictvím poštovní zásilky.
Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu,
je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem
před odesláním zboží. Doručení proběhne v pracovní dny v době
obvyklé pracovní doby. Cena za poštovní služby se řídí
aktuálním sazebníkem doručovatele (Česká Pošta).

Ceny za dopravu zboží – Česká pošta
Cena objednávky           Dobírka
do 2000,- bez DPH           120,-
od 2001,- bez DPH            zdarma

Převzetí zboží
Kupující nebo příjemce zboží je povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a zda zásilka nevykazuje zjevné
znaky poškození. V případě porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Při zjištění poškození zásilky je zákazník
povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Podpisem
dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky
obsahující zboží byl neporušen.

Reklamační řád, odpovědnost za vady
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,
zejména ustanovením §612 a násl. občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve
shodě s kupní smlouvu, a že je bez vad. Práva kupujícího
vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího
na adrese jeho provozovny.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník –
koncový spotřebitel do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho
vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem
poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést známky jeho
používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně
veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději
14. den od data doručení zákazníkovi na adresu prodávajícího.
Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající
plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo
bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či
jinak na základě vzájemné dohody.

Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny
zboží. Programové vybavení a další součásti e-shopu včetně
fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem.
Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost,
která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či užívat programové vybavení nebo další součásti e-
shopu. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese
odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
webové stránky e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky
e-shopu v rozporu s jejím určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové

identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje„).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím,
a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro
účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené
z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že
je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající
pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob
dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní
údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že
byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních
údajů.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se
zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou
adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související
s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena
písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické
pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího
přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných
elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li
adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít)
zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení
zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-
li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v
případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Záverečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní
vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě
živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá
jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Název: ABONE Praha, s.r.o.
Sídlo: Otradovická 736/21, Praha 4, 142 00
IČ: 28464265
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 143429
Telefon: +420 604 62 66 63, +420 604 62 66 61
Email: abone@abone.cz
Kontaktní adresa: Otradovická 736/21, Praha 4, 142 00
Provozovna: Otradovická 736/21, Praha 4, 142 00
Provozní doba: PO až PÁ 8:00 – 18:00 hodin (po telefonické
domluvě)
Platnost od 1.9.2017

Rádi Vám pomůžeme s Vaším specifickým přáním

Dodáváme

po celé ČR

Vycházíme vstříc

našim zákazníkům

100% garance

spokojenosti

Jsme přímí

výrobci